Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2013.10.25 - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 4. földszinti Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika város Településrendezési Terve, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-10-1 jelű módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
5. Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III. negyedévi gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának meghatározására és a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
dr. Szuromi Krisztina
jegyző
8. Beszámoló a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
9. Beszámoló a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány 2012. évi működéséről dr. Márton Csaba
kuratórium elnöke
10. Beszámoló az Egressy Béni Városi Könyvtár tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2014. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
12.0 Indítványok
12.1 Javaslat a 181/2011. (VII.8.) sz. Ökt határozat módosítására az ÉMOP-5.1.3-11 azonosítószámú, „A kazincbarcikai kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése” tárgyú pályázatban igényelhető támogatási előleg lehívása érdekében Szitka Péter
polgármester
12.2 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.3 Javaslat Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.4 Javaslat Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás király úti (FÜZIKE) tagóvoda újonnan létesített tornaszobájába védőháló beszerzésére és felszerelésére Szitka Péter
polgármester
12.5 Javaslat a Védőnői Szolgálat ellátási területeinek módosítására Szitka Péter
polgármester
12.6 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Termoment Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint az ellátási felelősség visszaadására Szitka Péter
polgármester
12.7 Javaslat a volt Újvárosi Iskola udvarán található 4 tantermes faház selejtezésére és annak térítésmentes tulajdonba adására a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Szitka Péter
polgármester
Tóth Zoltán
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
12.8 Kazincbarcika Városi Önkormányzat tulajdonában lévő MB ATEGO 1828 MUT Vairopress 211/16.0+2 típusú IPE-897 forgalmi rendszámú szemétgyűjtő jármű használatba és üzemeltetésbe adása az Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. részére. Szitka Péter
polgármester
12.9 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
12.10 Javaslat a kazincbarcikai 0257/3 és 0362/6 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági rendeltetésű külterületi ingatlanok haszonbérbe adására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
12.11 Javaslat a Kazincbarcika 1128/4/A/15 hrsz-ú ingatlan 76 m2-es részére vonatkozó elővásárlási jog lemondására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
12.12 Javaslat a Kazincbarcika 3345/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
12.13 Pályázati felhívás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének ellátására Szitka Péter
polgármester
12.14 Javaslat az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 számú Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja tárgyú projekt keretében felbontott térburkolat további hasznosítására. Szitka Péter
polgármester
12.15 Javaslat a Barcika Park nonprofit Kft. részére használatba adott Kazincbarcika, Kuruc u. 9szám alatti ingatlan (volt KIA szalon) tulajdonjogának rendezésére Szitka Péter
polgármester
12.16 Javaslat ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-ben részesedés megszerzésére Szitka Péter
polgármester
12.17 Javaslat Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért kitüntetődíj odaítélésére Szitka Péter
polgármester
12.18 Javaslat Kazincbarcika Város Sportjáért kitüntető díj odaítélésére Szitka Péter
polgármester
12.19 Javaslat a Barcika Vízmű Kft. törzstőke leszállítását követő Alapító Okirat módosítására és a tulajdonostársak üzletrészei megvásárlására Szitka Péter
polgármester
12.20 Bejelentések, egybek


[VISSZA]