Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.09.23. - 8.15 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. I. félévi gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről és közzétételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Klimon István
alpolgármester
4. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2004. (IX.03.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről szóló 26/2004. (IX.03.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről, valamint az elidegenítésből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 27/2004. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004(IX.03) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
7. Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995 (I.20.) önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
8. Beszámoló a Kazincbarcikai Polgári Védelmi Kirendeltség tevékenységéről 2010. augusztus 20. és 2011. augusztus 26. közötti időszakban Szitka Péter
polgármester
9. Beszámoló az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ működéséről Szitka Péter
polgármester
Kerekes Ottó
igazgató
10. Tájékoztató a közterület-felügyelet működéséről Klimon István
alpolgármester
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat a Polgármesteri Hivatal törzskönyvi nyilvántartásának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.2 Javaslat Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.3 Javaslat a maximális csoport- és osztálylétszámtól való eltérés engedélyezésére a 2011/2012. nevelési, tanítási évben Klimon István
alpolgármester
11.4 Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények 2010/2011. tanévben (nevelési évben) végzett munkájáról a statisztikai adatok tükrében Szitka Péter
polgármester
11.5 Együttműködési szándéknyilatkozat „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése a konvergencia régiók területén” című pályázathoz Klimon István
alpolgármester
11.6 Tájékoztató a „Művészet a köztereken” című nemzetközi kulturális tanácskozás szervezési előkészületeiről Klimon István
alpolgármester
11.7 Javaslat pótelőirányzat biztosítására - az ÉMOP-2008.4.2.1/B jelű pályázathoz kapcsolódóan - az I. sz. Bölcsődében történő bölcsődei csoport kialakításához Szitka Péter
polgármester
11.8 Javaslat a területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenység ellátása tárgyában Tóth Erzsébettel megkötött szerződés módosítására Klimon István
alpolgármester
11.9 Javaslat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokra vonatkozó szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
11.10 Javaslat az „Egészségügyi közfeladat és ahhoz kapcsolódóan vagyonkezelői jog átadására” tárgyában született Szerződés, ill. 1., 2., 3., 7., 8. sz. mellékleteinek módosítására Szitka Péter
polgármester
11.11 Javaslat „Megállapodás” megkötésére Kazincbarcika Város Önkormányzata, a DE és annak nevében és képviseletében a megállapodás végrehajtása során eljáró DE Orvos és Egészségtudományi Centruma és a DE OEC Kazincbarcika Kórház Kft között Szitka Péter
polgármester
11.12 Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Tompa Mihály Református Általános Iskola oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel Szitka Péter
polgármester
11.13 Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. szám alatt működő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Szalézi Szent Ferenc Társaságával (Don Bosco Szalézi Társasága) Szitka Péter
polgármester
11.14 Javaslat megállapodás megkötésére a Kazincbarcika, Kikelet köz 2. szám alatt működő Angyalkert Görög katolikus óvoda intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Miskolci Apostoli Exarchátussal Szitka Péter
polgármester
11.15 Javaslat az ÉMOP-4.2.2-09-2009-0001 jelű Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz - „Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítése” című pályázattól történő elállásra Szitka Péter
polgármester
11.16. Javaslat közbeszerzési eljárások lefolytatásához tanácsadó megbízására pénzügyi fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
11.17 Javaslat a Billatárói üdülő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.18 Javaslat a panelrehabilitáció folytatására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.19 Javaslat a Kazincbarcika, Egressy B. tér 3. 4/14. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.20 Javaslat a Kazincbarcika, Egressy B. út 38. 4/3. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.21 Javaslat a Kazincbarcika 10904 hrsz-ú présház 15/96 tulajdoni hányadrészének eladására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.22 Javaslat a Kazincbarcika 10798/45 hrsz-ú présház tulajdonjogának rendezésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.23 Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2011. április 1. – 2011. június 30. közötti időszakban átruházott hatáskörében hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
Gazd.és Pénzügyi biz. elnöke
11.24 Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. január 1. és 2011. június 30. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól dr. Perjési Zsolt
Eü. és Szoc.Biz. elnöke
11.25 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
11.26 Javaslat lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Tóth Zoltán
bizottsági elnökök
11.27 Javaslat pályázati felhívás közzétételére a Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői megbízásának vonatkozásában Szitka Péter
polgármester
11.28 Bejelentések egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
218/2011 (09.23.) Együttműködési szándéknyilatkozat „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése a konvergencia régiók területén” című pályázathoz
228/2011 (09.23.) Panelrehabilitáció folytatása
238/2011 (09.23.) Pályázatok saját forrásának biztosításáról szóló Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezése, valamint a megmaradt saját források felhasználása


[VISSZA]