Polgármesteri Hivatal - Szervezeti egységek
Polgármesteri Iroda
Cím:Kazincbarcika, Fő tér 4.
Telefon:(48) 514-731
Vezető:Szitka Péter

ÜGYKÖRÖK:

 

A Polgármesteri Iroda a hivatal önálló jogi személyiséggel nem rendelkező,
osztályként működő belső szervezeti egysége, amelynek feladatait, működésének általános szabályait részletesen meghatározta a város képviselő-testülete.

a) Az iroda segíti a tisztségviselők munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat, ennek keretében a hivatal szervezeti egységeitől, az önkormányzati fenntartású, működtetésű intézményektől és az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságoktól adatot, információt kérhet, azt a tisztségviselők rendelkezésére bocsátja.
b) Szervezi a polgármester és az alpolgármester személyes programját, ellátja a
polgármester és az alpolgármester melletti titkársági, ügykezelési, ügyviteli
feladatokat.
c) Ellátja a nemzetközi kapcsolatokkal, a testvérvárosokkal összefüggő feladatokat, előkészíti ennek éves tervét, és gondoskodik a végrehajtásáról.
d) Közreműködik az önkormányzat kommunikációjának szervezésében, a
Polgármesteri Hivatal arculatának formálásában, a közvélemény előtti
megjelenésében, elősegíti a Kazincbarcikáról általánosan kialakított kép folyamatos javítását. Szervezi a médiával történő kapcsolattartást és tájékoztatást biztosít részükre, továbbá megszervezi, és lebonyolítja a sajtótájékoztatókat.
e) Figyelemmel kíséri és szükség esetén segítséget nyújt az önkormányzati
fenntartásban, működtetésben lévő intézményekben és az önkormányzati
tulajdonban álló gazdasági társaságok rendezvényeinek megszervezésében.
f) A polgármester bel- és külföldi programjaival kapcsolatban ellátja a protokolláris feladatokat.
g) A költségvetési rendeletben meghatározott tételek, átadott pénzeszközök,
támogatások egyéb megbízási szerződések kidolgozása, a szerződéses kötelem
nyomon követése.
h) Kazincbarcika város üzemeltetési, fejlesztési stratégiájának kialakítása.
i) A gazdasági társaságok általános tevékenységének és beruházási, fejlesztési
feladatainak koordinálása.
j) Ellátja az ifjúsággal, közneveléssel, sporttal és szociális területtel kapcsolatos
jogszabályban rögzített feladatokat.
k) Szakmai javaslatot fogalmaz meg a közneveléssel, ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátásához.
l) Közreműködik az önkormányzati fenntartású intézmények alapításának,
átszervezésének, esetlegesen megszüntetésének előkészítésében, valamint a
működési feltételeinek biztosításában, gondoskodik az intézmények alapító
okiratának elkészítéséről és módosításáról, szükség szerint megszüntető okiratának
elkészítéséről.
m) Elrendeli az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének
teljesítését.
n) Gondoskodik a közművelődéssel, kultúrával kapcsolatos előterjesztések határidőben történő elkészítéséről, a vonatkozó rendeletek előkészítéséről, és gondoskodik a hozott döntések végrehajtásáról.
o) Kapcsolatot épít ki és tart fenn civil szervezetek és az önkormányzat között.
p) Figyelemmel kíséri a város kulturális és művészeti életet, folyamatos kapcsolatot tart fenn a városi kulturális feladatok ellátásával megbízott önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággal.
q) Koordinálja a város egészségügyi alapellátásának feladatait, rendszeres kapcsolatot tart fenn más helyi nem önkormányzati egészségügyi intézménnyel.
r) Előkészíti az orvosi körzethatárok módosítására, új körzetek kialakítására,
módosítására vonatkozó önkormányzati döntéseket.
s) Folyamatosan figyelemmel kíséri az egészségügyi alapellátás működéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétét.
t) Előkészíti a képviselő-testület egészségüggyel kapcsolatos döntéseit, és
gondoskodik a hozott döntések végrehajtásárólNYOMTATVÁNYOK:

Nyomtatvány (.doc)ZIP
Partneri adatlap -
Tájékoztatás kérés beépítési előírásokról formanyomtatvány -

MUNKATÁRSAK:

Név Szoba Telefon / mell. / E-mail
Kismarton Eszter
(titkársági ügyintéző)
207. sz. (48) 514-751
kismarton.eszter@kazincbarcika.hu
Klimon István
(alpolgármester)
207. sz (48) 514-731
klimon.istvan@kazincbarcika.hu
Sziráczki Mónika
(titkársági ügyintéző)
207. sz. (48) 514-751
sziraczki.monika@kazincbarcika.hu
Szitka Péter
(polgármester)
207 sz. (48) 514-731
szitka.peter@kazincbarcika.hu
Tóth Eszter 208. sz.
toth.eszter@kazincbarcika.hu


[VISSZA]