Általános iskolák
Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola

Kazincbarcika, Pollack M. u. 29.
Telefon: (48) 512-016
E-mail: iskolapollack@freemail.hu
Web: www.pollackiskola.hu
Intézményvezető: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes
Általános helyettes: Varga Mónika
Igazgatóhelyettes: Lukácsné Varga Csilla

Intézményünkben jelenleg 67 tanulócsoportban 118 pedagógussal dolgozunk. Tanulólétszámunk: 1623 fő.
Az általános iskolai nevelés –oktatás mellett foglalkozunk sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált oktatásával is. A szegregáltan oktatott tanulócsoportok a székhely intézményben találhatók.
A tehetséges tanulók számára emelt szintű angol, német nyelv oktatást, emelt szintű számítástechnikát, testnevelést biztosítunk, valamint 2007. szeptemberétől a Kazinczy Ferenc Tagiskolában 1. 5. évfolyamon közoktatási típusú sportiskolai osztályokat indítottunk.
Tovább színesítik az iskola által nyújtott lehetőségek sorát a néptánc, társastánc oktatás, a ritmikus gimnasztika, művészeti foglalkozások.
Tanulóink heti rendszerességgel járnak úszni, nagy figyelmet fordítunk a gyógytestnevelés megszervezésére.

TAGISKOLÁK:

Kazincbarcikai Ádám Jenő Tagiskola

Kazincbarcika, Mikszáth u. 2.
Telefon: (48)-512-796
E-mail: adam@adambarcika.hu
Web: www.adamiskola.hu
Igazgatóhelyettes: Mata Attiláné

Intézményünkben kiemelt fontosságú a nevelő- oktató munka értékeinek hagyományos megőrzése, sokrétű tevékenység megvalósítása.
Célunk az oktatás tartalmi megújítása, az új tudáselemek beépítése az oktatás folyamatába, az egész életen át tartó tanulás készségének és képességének előtérbe helyezése.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését megszervezzük, az új elvárásokhoz igazítjuk.
Iskolánk hosszú múltja alatt változtak a falak, változtak az épületek, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni az itt felcseperedő gyermekeknek.
Intézményünkben három műveltségi területet kezelünk kiemelten – természetesen nem a többi rovására.
A művészeti nevelést első osztálytól ének-zene, ötödik osztálytól rajz emelt szintű emelt óraszámú osztályok szervezésével tesszük hatékonyabbá.
A matematika – informatika iránt érdeklődők ötödik évfolyamtól tanulhatják e tárgyakat emelt szinten.
Az élő idegen nyelvek oktatására eddig is nagy figyelmet fordítottunk, az angol és a német nyelvvel ismerkedhetnek meg tanulóink kiscsoportos foglalkozásokon. Partnereink igényeinek figyelembevételével emelt óraszámú oktatást is folytatunk.

Kazincbarcikai Árpád Fejedelem Tagiskola

Kazincbarcika, Árpád F. tér 7/A.
Telefon: (48) 512-064
E-mail: arpadisk@freemail.hu
Web: arpadiskola.webuda.com
Igazgatóhelyettes: Pellesné Dombovári Erika

Kazincbarcikai Dózsa György Tagiskola

Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 39.
Telefon: (48) 512-317
E-mail: dozsaiskola@freemail.hu
Web: www.dozsabarcika.hu
Igazgatóhelyettes: Pálkövi Zoltánné

A Dózsa György Tagiskola nevelő-oktató munkáját a sokoldalúság és a sokszínűség jellemzi. Az általános műveltség megalapozása mellett öntevékeny, élményszerű ismeretszerzéssel biztosítja a tanulók számára a kibontakozás lehetőségét. Családias légkörben, a szabadidő hasznos eltöltésére számtalan vonzó alternatívát kínál.
A korszerű oktatás nyújtotta lehetőségek kihasználását jó technikai színvonalú számítógépparkja és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező innovatív pedagógusai biztosítják.
Az iskola arculatát az emelt szintű angol nyelvoktatás, valamint a színes és eredményes sporttevékenység határozza meg. Vonzerejét színvonalas művészeti és kulturális tevékenysége növeli.

Gárdonyi Géza Tagiskola

Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.47.
Telefon: 48/567-002, 48/352-071
E-mail: iskola@szuhakallo.hu
Web: www.amiiskolank.hu
Igazgatóhelyettes: Dr. Herczegné Ruszkai Edit

2013 január 1-je, jelentős változást hozott a magyar közoktatás - így a Gárdonyi Géza Tagiskola- életében is. Ettől az időponttól az oktatási intézmények közül az iskolák állami fenntartásba kerültek. Az intézmény fenntartója és működtetője az állam, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mely feladatait a járási tankerületen keresztül látja el. A Tagintézmény Szuhakálló egyetlen általános iskolája, melyben 12 főállású pedagógus dolgozik. Valamennyien szakképzettek. Nagy tenniakarással vesznek részt a nevelő-oktató munkában. A tanulók létszáma 170 fő körül mozog. 8 osztályban, 9 csoportban folyik az oktatás.
Az 1993-ban átépített iskolaépület, teljes körű felújítására és további 4 tanteremmel, informatika teremmel, szertárakkal való bővítésére 2005-ben került sor. A beruházásnak köszönhetően, Szuhakállóban - a Gárdonyi Géza nevét felvett - a környék legmagasabb oktatási feltételekkel rendelkező iskolája jött létre, melyet a más településekről bejáró gyermekek aránya is hűen tükröz.
Az intézmény az objektív lehetőségek határai között, az oktatás- nevelés valamennyi területén bármelyik környező községi vagy városi intézménnyel képes felvenni a versenyt, megmérettetni magát intézményi feltételein, elkötelezett, magasan képzett pedagógusain, és a tanulásra, a tudás megszerzésére nyitott gyermekein keresztül. Az elmúlt évek verseny-; kompetenciamérés- és beiskolázási eredményei minderrõl meggyõzõ képet adnak.
A nevelőtestület szakmailag jól felkészült, teljes a nyitottsága a tanulók, a szülők és a társadalmi, a helyi elvárások felé. A tantestület tagjai Móricz Zsigmond gondolatait szem előtt tartva végzik munkájukat: ”Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”

Kazincbarcikai Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kazincbarcika, Herbolyai u. 5-7.
Telefon: (48) 512-074
E-mail: kazkert.kbarcika@freemail.hu
Web: pollackiskola.hu/kazinczy/
Igazgatóhelyettes: Lénártné Horváth Ilona

EGYHÁZI ISKOLA:

Tompa Mihály Református Általános Iskola

Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 39/A.
Telefon: (48) 781-194
E-mail: tmrefisk@freemail.hu
Web: www.tirek.hu/lap/tompamihaly/
Igazgató: Csernaburczky Ferenc


[VISSZA]