Általános iskolák

ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ ISKOLA

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola

Kazincbarcika, Pollack M. u. 29.
Telefon: (48) 512-016, (48) 512-015
E-mail: iskolapollack@gmail.com
Web: www.pollackiskola.hu
Intézményvezető: Kondorné Sztojka Ágnes

Intézményvezető-helyettesek: Fejes Eleonóra, Gégény Marianna

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola két, három-három feladat-ellátási hellyel működő nagy múltú, általános iskola összevonásával jött létre 2012. július 1-jével. A névadó iskola székhely intézményként működik, melynek tagiskolái az Ádám Jenő Tagiskola, az Árpád Fejedelem Tagiskola, a Dózsa György Tagiskola, a Gárdonyi Géza Tagiskola és a Kazinczy Ferenc Tagiskola. Az összevont intézmény hatékony működését az azonos alapokra helyezett nevelési elvek biztosítják, úgy hogy emellett a feladat-ellátási helyek egyéni arculata, a kialakult hagyományok megőrzése biztosított. Ez a szervezeti forma lehetőséget ad az egymástól való tanulás megvalósítására egymás programjaiba való bekapcsolódással, műhelymunkák folytatásával. Közel 2500 tanuló oktatása folyik intézményünkben 229 alkalmazott segítségével. Áttanítással, pedagógusaink szakmai tudásának maximális kihasználásával biztosítjuk az intézményben folyó nevelő- oktató munka magas szakmai színvonalon történő megszervezését. A tanulócsoportok kialakításánál szem előtt tartjuk a hátrányos helyzetű tanulók egyenletes elosztását. Az elmúlt években valamennyi feladat-ellátási helyünk átesett kisebb- nagyobb felújításon: az Árpád és a Pollack az ÉMOP keretén belül teljes körű infrastrukturális megújulás részese volt. Az Ádám, a Dózsa és a Kazinczy tagiskolákban a KEOP pályázat eredményeképpen kicserélődött a fűtés-és a vízvezeték rendszer. A XXI. század iskolája program keretében korszerűsödött a Gárdonyi Tagiskola. Valamennyi épületünk akadálymentesített. A TIOP pályázatnak köszönhetően informatikai eszközparkunk korszerű, a XXI. század igényeit kielégítő. Interaktív táblák teszik a tanítást még változatosabbá. Különös gondot fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált és szegregált nevelésére- oktatására, utazó gyógypedagógusi hálózatot működtetünk. Az intézményre jellemző innovatív szemléletet tükrözi, hogy az Árpád, Kazinczy, Pollack előminősített referencia iskolák, az Ádám és a Kazinczy akkreditált tehetségpont.

TAGISKOLÁK:

Kazincbarcikai Ádám Jenő Tagiskola

Kazincbarcika, Mikszáth u. 2.
Telefon: (48) 512-794
E-mail: adambarcika@gmail.com
Web: www.adamiskola.hu
Tagintézmény-vezető: Szabóné Bene Violetta

Az Ádám Jenő Tagiskola pedagógusainak célja: emberséget és tudást adni az itt felcseperedő gyermekeknek. Az elmúlt, közel négy évtizedben kiemelkedő eredményeket értek el a zenei művészeti nevelés terén. Már első osztálytól emelt szinten folyik az ének-zene oktatása, hangszeres és kórusmuzsikával kiegészítve. Az ötödik évfolyamtól lehetőséget biztosítanak az idegen nyelv emelt óraszámú tanulására és a matematika emelt szintű oktatására. Gyermekbarát intézményükben kiemelt fontosságú – a nevelő-oktató munka mellett - értékeik, hagyományaik megőrzése. Céljuk - a folyamatos szakmai megújulás mellett - az egész életen át tartó tanulás készségének és képességének előtérbe helyezése, esélyegyenlőséget biztosítva haladóknak és lemaradóknak egyaránt. Fontosnak tartják iskolai közösségi életük tartalmas és gyermekközpontú megszervezését is, diák és szülői szervezeteik, Alapítványuk segítő támogatásával.

Kazincbarcikai Árpád Fejedelem Tagiskola

Kazincbarcika, Árpád F. tér 7/A.
Telefon: (48) 512-064
E-mail: arpadisk@gmail.com
Web: www.pollackiskola.hu/arpad
Tagintézmény-vezető: Dávidné Encs Marianna

Az iskola pedagógusai a tanítás-tanulás mellett kiemelten kezelik a tanulók személyiségének fejlesztését. Intézményük fő profilja már majdnem három évtizede az emelt szintű idegen nyelvoktatás, mely az elmúlt évek során tovább bővült az informatika emelt óraszámú képzésével, valamint a tánc és mozgás tanítási-tanulási folyamatba beépítésével és az emelt szintű matematikával. Az iskola jó gyakorlatai: „Interaktív innováció az informatikában”, melynek elsődleges célja a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése; a „Playway-Tanuljunk játszva angolul!” pedig jó lehetőség a projektoktatás népszerűsítésére. Az intézmény korszerű felszereltségének és a pedagógusok folyamatos továbbképzésének köszönhetően rendszeresen használja az IKT eszközöket. Felső tagozaton a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat képességek szerinti csoportbontásban tanítják. Diákjaik szabadidős tevékenységét a DÖK programjai színesítik.

Kazincbarcikai Dózsa György Tagiskola

Kazincbarcika, Dózsa Gy. u. 39.
Telefon: (48) 310-499
E-mail: dozsabarcika@gmail.com
Web: www.dozsabarcika.hu
Tagintézmény-vezető: Pálkövi Zoltánné

A Dózsa György Tagiskola nevelő-oktató munkáját a sokoldalúság és a sokszínűség jellemzi. Az általános műveltség megalapozása mellett öntevékeny, élményszerű ismeretszerzéssel biztosítják a tanulók számára a kibontakozás lehetőségét. A magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatását képesség szerinti csoportbontással teszik hatékonyabbá. Az első évfolyamtól angol nyelvoktatás választható heti két órában. A negyedik évfolyamtól emelt szinten heti öt órában biztosítják a nyelvi készségek megalapozását. A korszerű oktatást jó technikai színvonalú számítógépparkjuk és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező innovatív pedagógusaik biztosítják. Gazdagon felszerelt könyvtárral és színes rendezvényekkel a szabadidő hasznos eltöltésére számtalan vonzó alternatívát kínálnak. Túrákat, sí-és vízi táborokat is szerveznek. A GEEP nemzetközi projektnek köszönhetően, kilenc ország együttműködésének eredményeit használják fel a környezetvédelmi- és egészséges életmódra nevelés terén.

Gárdonyi Géza Tagiskola

Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.47.
Telefon: (48) 567-003
E-mail: iskola@szuhakallo.hu
Web: www.amiiskolank.hu
Tagintézmény-vezető: Dr. Herczegné Ruszkai Edit

2013 január 1-je, jelentős változást hozott a magyar közoktatás - így a Gárdonyi Géza Tagiskola- életében is. Ettől az időponttól az oktatási intézmények közül az iskolák állami fenntartásba kerültek. Az intézmény fenntartója és működtetője az állam, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mely feladatait a járási tankerületen keresztül látja el. A Tagintézmény Szuhakálló egyetlen általános iskolája, melyben 12 főállású pedagógus dolgozik. Valamennyien szakképzettek. Nagy tenniakarással vesznek részt a nevelő-oktató munkában. A tanulók létszáma 170 fő körül mozog. 8 osztályban, 9 csoportban folyik az oktatás.
Az 1993-ban átépített iskolaépület, teljes körű felújítására és további 4 tanteremmel, informatika teremmel, szertárakkal való bővítésére 2005-ben került sor. A beruházásnak köszönhetően, Szuhakállóban - a Gárdonyi Géza nevét felvett - a környék legmagasabb oktatási feltételekkel rendelkező iskolája jött létre, melyet a más településekről bejáró gyermekek aránya is hűen tükröz.
Az intézmény az objektív lehetőségek határai között, az oktatás- nevelés valamennyi területén bármelyik környező községi vagy városi intézménnyel képes felvenni a versenyt, megmérettetni magát intézményi feltételein, elkötelezett, magasan képzett pedagógusain, és a tanulásra, a tudás megszerzésére nyitott gyermekein keresztül. Az elmúlt évek verseny-; kompetenciamérés- és beiskolázási eredményei minderrõl meggyõzõ képet adnak.
A nevelőtestület szakmailag jól felkészült, teljes a nyitottsága a tanulók, a szülők és a társadalmi, a helyi elvárások felé. A tantestület tagjai Móricz Zsigmond gondolatait szem előtt tartva végzik munkájukat: ”Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”

Kazincbarcikai Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kazincbarcika, Herbolyai u. 5-7.
Telefon: (48) 512-074
E-mail: kazinczy.tagiskola@gmail.com
Web: www.pollackiskola.hu/kazinczy
Tagintézmény-vezető: Viszóczky Sándor

A tagiskola életének minden területén érvényesül névadójuk gondolata: „Jót s jól!” Nevelőtestületük gyermekszerető, odafigyelő, új utakat kereső szakszerű munkájának középpontjában a tehetségek felkutatása, a tehetséggondozás áll. Céljuk, hogy megtalálják azokat a területeket, amelyek a gyermekek tehetségének kibontakoztatására a leginkább alkalmasak. Az intézmény közel egy évtizede tehetségpontként működik, melynek eredményeként az ötödik osztálytól differenciált képességfejlesztő csoportokat működtetnek magyar nyelv és irodalom, továbbá matematika tantárgyakból. 2007-től köznevelési típusú sportiskolai csoportokat is szerveznek. Az iskolában az egyesületi együttműködéseknek köszönhetően megoldott a kiemelkedő képességű gyermekek versenysportba történő irányítása. Hogy milyen emlék marad tanítványaikban az iskolában eltöltött évekről, kiderül abból a kisfilmből, melyet 7-8. osztályos tanulóik készítettek. Ajánljuk szeretettel!

EGYHÁZI ISKOLA:

Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolája

Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 39/A.
Telefon: (48) 781-181
E-mail: tmrefisk@freemail.hu
Web: www.tompamihaly.tirek.hu
Igazgató: Csernaburczky Ferenc

Igazgatóhelyettesek: Seregi Ágnes, Suga Lászlóné
„Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van." (Róma 8,28) Ezt a jót, Isten szeretetének, az örömhírnek megismertetését és a jóban való részeltetés lehetőségét felkínálva alapította a Tiszáninneni Református Egyházkerület 2011. május 11-én a Tompa Mihály Református Általános Iskolát Kazincbarcikán. Az iskola célja, hogy diákjai tudásukkal, magatartásukkal becsületes magyar állampolgárokká váljanak, Istenhez és hazájukhoz hű emberek legyenek. Szolgálatában erre törekszik az iskola tantestülete és valamennyi dolgozója. Az iskolába lépéstől kezdődően minden évfolyamon a református keresztyén értékrend szerinti életvitel és a hittanoktatás kiemelt fontosságú és hangsúlyú. Pedagógusaik és valamennyi dolgozójuk fogadalmukhoz híven, a lehető leghatékonyabban próbálják segíteni a rájuk bízott növendékek szellemi, lelki, testi fejlődését, hogy Istennel, egyházával és hazájával szemben elkötelezett, tevékeny keresztyén életre juthassanak. Mindezek teljesüléséhez fontosnak tartják az oktatási-nevelési feladatok maradéktalan végrehajtását, ünnepeik, rendezvényeik színvonalas, közösséget építő megtartását. A 2011/2012-es tanévben 83 tanulóval indult az iskola, a 2012/2013-as tanévre már 165 kisdiák tanult intézményükben. Számukra szilárd alapműveltséget kívánnak nyújtani magas szintű nevelési-oktatási gyakorlat megvalósításával. Ennek alappillére a komplex tehetséggondozó program, amely alapján az iskola működik. Ebben kiemelt helyen szerepel az anyanyelv és irodalom, a matematika és az idegen nyelv oktatása. A tehetséggondozás mellett a lassabban haladó tanulóink felzárkóztatását, a tanulási és kommunikációs technikák tanítását is elengedhetetlennek tartják. A tanulók érdeklődési körének megfelelő alkalmakat kínálnak fel diákjainknak matematika, angol, informatika, énekkar, rajz, dramatikus játék, tenisz, tájfutás, labdarúgás, kosárlabda és tömegsport foglalkozásokon, tanórán kívüli szakköri keretben. A Tompa Mihály Református Általános Iskola nagy szerepet szán a Tiszáninneni Református Egyházkerület segítségével a művészetoktatásnak is. A Csomasz Tóth Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Iskola keretében néptánc, zongora, furulya, fuvola, szolfézs tanszakokon vehetnek részt tanulóik. Mindemellett számos kulturális és diákprogrammal várják mindazokat, akik szeretetteljes környezetben, tartalmasan szeretnék eltölteni diákéveiket.


[VISSZA]